LiveZilla Live Help
Elica аспиратори: Вашият нов, мощен, хубав и луксозен, евтин или скъп, стенен или окачен, за вграждане или телескопичен аспиратор или ефективен абсорбатор от Елика
SMEG technology with style
 
Май

Гаранционни условия


:: Интермаркет гаранционни условия ::  
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
 
Уважаеми клиенти,

Фирма “Интерсервиз Узунови” АД е официален вносител и ОТОРИЗИРАН сервизен център на SHARP, HITACHI, SMEG, ELICA, FAGOR, EDESA, CATA, BRANDT, SANGIORGIO, SCHNEIDER и JATA за България.


1. Обхват на гаранцията – Интерсервиз Узунови АД, осигурява гаранционното обслужване на представяните от нея търговки марки електродомакински SHARP, HITACHI, SMEG, ELICA, FAGOR, EDESA, CATA, BRANDT, SANGIORGIO, SCHNEIDER и JATA за територията на Република България.

2. Валидност на гаранцията - Гаранцията е валидна само при предоставяне на документ за извършена покупка (фактура или касова бележка) и оригиналната, правилно и пълно (всяко поле) попълнена гаранционна карта. Гаранцията обхваща само фабрични дефекти, възникнали по вина на производителя.

3. Срок на гаранцията – Стандартният гаранционен срок е 24 месеца. За определени уреди той се удължава до 60 месеца с допълнителна Търговска гаранция. Той започва да тече от датата на покупка, изписана на касовата бележка или фактурата. Гаранционният срок се удължава със срока, в който се извършва ремонт.

4.Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при потребителска (домашна), съобразена с целите за които е конструиран продуктът, и инструкциите му за експлоа­тацията и употреба. Дефиницията потребителска (домашна) употреба абсолютно изключва използването на про­дукта за извършването на търговска и/или професионална дейност, както и използването му за каквито и да е други цели, освен, за целите на домакинството. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на името на търговец по смисъла на Търговския закон или на юридическо лице, се счита, че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. В този случай, независимо от посоченото в гаранционната карта, гаранцион­ният срок е три месеца считано от датата на покупката. Казаното в предходното изречение не се прилага, ако про­дуктът изрично е предвиден и конструиран за професионална употреба.Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, при условие, че гаранционната карта е попълнена четливо и съдържа всеки един от изброените реквизити, без изключение, а именно: име и печат на продавача, модел, сериен номер и дата на покупка на продукта, подпис на купувача (клиента).

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и гаранционни карти в които има задрасквания и поправки са невалидни. ГАРАНЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД НЕ ВАЖИ ЗА:

 • Всички уреди, които се използват с професионална цел в търговската мрежа, обществени заведения, офиси, хотели и др. Продуктите, предмет на тази гаранция, са създадени за ползване в домашни условия.
 • Дефекти, възникнали при транспорт или при неспазване на инструкциите за експлоатация, съхранение и монтаж на уреда.
   
 • Дистанционни управления, външни пластмасови и стъклени части, външни свързващи кабели и тръби, всички отделящи се от основния корпус на уреда (напр. вани, кабели, филтри и др.), всички гумени (маншони) и други бързо износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация, батерии и други части с ограничен сервизен живот, както и за части, които имат характер на принадлежности.
   
 • Козметични дефекти, отнасящи се само до естетичния вид на уреда и не засягащи неговата работа.
   
 • Части, които имат характер на консумативи (филтри, торбички за прахосмукачки и др.)
   
 • Почистване и профилактика.


СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ НА ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД СЕ ИЗКЛЮЧВА:

 • При неправилно монтиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на уреда.
   
 • Ако е направен опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани лица. Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми.
   
 • При загуба на документа за извършена покупка (фактура или касова бележка), при загуба или при непопълване на някои от реквизитите на гаранционната карта.
   
 • При липса на съответствие в данните между фирмената табела на изделието и записаното в гаранционната карта, както и в случаите на отстраняване или повреждане на фирмената табела, в която се съдържа информация за вида, модела, продуктовия номер и серийния номер на уреда.
   
 • При неспазване на инструкциите за експлоатация и/или недобросъвестно отношение към изделието.
   
 • При повреди от външен характер като токови удари, нестандартни захранващи напрежения, природни бедствия, аварии, наводнения, пожари и други форсмажорни обстоятелства.
   
 • При попадане на външно тяло в уреда, като пирони, карфици, кламери, копчета, клечки за уши, банели, инсекти, хлебарки, течности, прах в големи количества, натрупан варовик и други или ако той е подложен на действието на агресивна среда.

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД не носи отговорност за пропуснати ползи в резултат на повреда на уреда, за който се отнася тази гаранция.

Посещението на техник се заплаща от клиента, ако не бъде установена повреда.

На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на потребителя намалена стойност на закупената стока и възстановява само остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана по различен от необходимото начин, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. С цел да установи естеството, характеристиките и доброто функционирането на стоките потребителят следва да борави със стоките и да ги изпробва така, както това би му било разрешено в магазин, като полага необходимата грижа.  

Независимо от всички описани по-горе гаранционни условия, всеки потребител се ползва със законовата гаранция определена според Закона за Защита на Потребителите чл.115.


Образци на оригиналните гаранционни карти издавани от Интерсервиз Узунови АД:

Интерсервиз Узунови - образец на оригинална гаранционна карта     Интерсервиз Узунови - образец на оригинална гаранционна карта