LiveZilla Live Help
Elica аспиратори: Вашият нов, мощен, хубав и луксозен, евтин или скъп, стенен или окачен, за вграждане или телескопичен аспиратор или ефективен абсорбатор от Елика
SMEG technology with style
 
Декември

Гаранционни условия


:: Интермаркет гаранционни условия ::  
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
 
Уважаеми клиенти,

Фирма “Интерсервиз Узунови” АД е официален вносител и ОТОРИЗИРАН сервизен център на SHARP, HITACHI, SMEG, ELICA, FAGOR, EDESA, CATA, BRANDT, SANGIORGIO, SCHNEIDER и JATA за България.


1. Обхват на гаранцията – Интерсервиз Узунови АД, осигурява гаранционното обслужване на представяните от нея търговки марки електродомакински SHARP, HITACHI, SMEG, ELICA, FAGOR, EDESA, CATA, BRANDT, SANGIORGIO, SCHNEIDER и JATA за територията на Република България.

2. Валидност на гаранцията - Гаранцията е валидна само при предоставяне на документ за извършена покупка (фактура или касова бележка) и оригиналната, правилно и пълно (всяко поле) попълнена гаранционна карта. Гаранцията обхваща само фабрични дефекти, възникнали по вина на производителя.

3. Срок на гаранцията – Стандартният гаранционен срок е 24 месеца. За определени уреди той се удължава до 60 месеца с допълнителна Търговска гаранция. Той започва да тече от датата на покупка, изписана на касовата бележка или фактурата. Гаранционният срок се удължава със срока, в който се извършва ремонт.

4.Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при потребителска (домашна), съобразена с целите за които е конструиран продуктът, и инструкциите му за експлоа­тацията и употреба. Дефиницията потребителска (домашна) употреба абсолютно изключва използването на про­дукта за извършването на търговска и/или професионална дейност, както и използването му за каквито и да е други цели, освен, за целите на домакинството. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на името на търговец по смисъла на Търговския закон или на юридическо лице, се счита, че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. В този случай, независимо от посоченото в гаранционната карта, гаранцион­ният срок е три месеца считано от датата на покупката. Казаното в предходното изречение не се прилага, ако про­дуктът изрично е предвиден и конструиран за професионална употреба.Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, при условие, че гаранционната карта е попълнена четливо и съдържа всеки един от изброените реквизити, без изключение, а именно: име и печат на продавача, модел, сериен номер и дата на покупка на продукта, подпис на купувача (клиента).

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и гаранционни карти в които има задрасквания и поправки са невалидни. ГАРАНЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД НЕ ВАЖИ ЗА:

 • Всички уреди, които се използват с професионална цел в търговската мрежа, обществени заведения, офиси, хотели и др. Продуктите, предмет на тази гаранция, са създадени за ползване в домашни условия.
 • Дефекти, възникнали при транспорт или при неспазване на инструкциите за експлоатация, съхранение и монтаж на уреда.
   
 • Дистанционни управления, външни пластмасови и стъклени части, външни свързващи кабели и тръби, всички отделящи се от основния корпус на уреда (напр. вани, кабели, филтри и др.), всички гумени (маншони) и други бързо износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация, батерии и други части с ограничен сервизен живот, както и за части, които имат характер на принадлежности.
   
 • Козметични дефекти, отнасящи се само до естетичния вид на уреда и не засягащи неговата работа.
   
 • Части, които имат характер на консумативи (филтри, торбички за прахосмукачки и др.)
   
 • Почистване и профилактика.


СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ НА ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД СЕ ИЗКЛЮЧВА:

 • При неправилно монтиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на уреда.
   
 • Ако е направен опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани лица. Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми.
   
 • При загуба на документа за извършена покупка (фактура или касова бележка), при загуба или при непопълване на някои от реквизитите на гаранционната карта.
   
 • При липса на съответствие в данните между фирмената табела на изделието и записаното в гаранционната карта, както и в случаите на отстраняване или повреждане на фирмената табела, в която се съдържа информация за вида, модела, продуктовия номер и серийния номер на уреда.
   
 • При неспазване на инструкциите за експлоатация и/или недобросъвестно отношение към изделието.
   
 • При повреди от външен характер като токови удари, нестандартни захранващи напрежения, природни бедствия, аварии, наводнения, пожари и други форсмажорни обстоятелства.
   
 • При попадане на външно тяло в уреда, като пирони, карфици, кламери, копчета, клечки за уши, банели, инсекти, хлебарки, течности, прах в големи количества, натрупан варовик и други или ако той е подложен на действието на агресивна среда.

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД не носи отговорност за пропуснати ползи в резултат на повреда на уреда, за който се отнася тази гаранция.

Посещението на техник се заплаща от клиента, ако не бъде установена повреда.

Независимо от всички описани по-горе гаранционни условия, всеки потребител се ползва със законовата гаранция определена според Закона за Защита на Потребителите чл.115.


Образци на оригиналните гаранционни карти издавани от Интерсервиз Узунови АД:

Интерсервиз Узунови - образец на оригинална гаранционна карта     Интерсервиз Узунови - образец на оригинална гаранционна карта